Statuten

Naam, zetel, duur

Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd
 2. Zij is gevestigd te Tilburg
 3. De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd

Doel en verwezenlijking

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de recreatieve badmintonsport.

Verenigingsjaar

Artikel 3

Het verenigingsjaar loopt van september tot september.

Leden en lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging bestaat uit senioren, t.w. leden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
 2. Het lidmaatschap dient te worden aangevraagd bij de secretaris van de vereniging. Voor toetreding dienen de benodigde gegevens te worden verstrekt en een verklaring te worden ondertekend. Over toelating beslist het bestuur;
 3. Het lidmaatschap wordt aangegaan tot aan het eind van het verenigingsjaar en wordt stilzwijgend verlengd;
 4. Het lidmaatschap eindigt door: a. opzegging bij de secretaris; b. overlijden van het lid; c. opzegging of ontzetting door het bestuur;
 5. De leden betalen een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd;
 6. De leden zijn stemgerechtigd;
 7. De leden moeten zicht onderwerpen aan de statuten van de vereniging;
 8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Bestuur

Artikel 5

 1. De vereniging kent een bestuur bestaande uit tenminste drie personen. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend;
 2. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering uit de stemgerechtigde leden;
 3. Het bestuur is belast met het beheer en de behandeling van de lopende zaken van de vereniging, alsmede met de werkzaamheden, welke door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen;
 4. De voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

Algemene ledenvergadering

Artikel 6

 1. Jaarlijks binnen twee maanden na het begin van het verenigingsjaar dient een algemene ledenvergadering of jaarvergadering te worden gehouden;
 2. De agenda van bedoelde jaarvergadering dient minstens te bevatten: a. de verslaglegging door de secretaris van de vereniging van het afgelopen verenigingsjaar; b. de rekening en verantwoording alsmede de begroting door de penningmeester van de vereniging, over het verstreken respectievelijk het reeds ingetreden verenigingsjaar;
 3. De algemene ledenvergadering oefent binnen de vereniging de hoogste macht uit. Haar besluiten worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen;
 4. Het bestuur is bevoegd een algemene ledenvergadering bijeen te roepen zo vaak dit door tenminste drie bestuursleden wenselijk wordt geacht;
 5. Het bestuur is verplicht binnen een termijn van vier weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen indien tenminste één/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden daartoe schriftelijk de wens te kennen geeft. Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verlangen geen gevolg heeft gegeven, zijn bedoelde leden gerechtigd zelfstandig een algemene leden-vergadering bijeen te roepen;
 6. De algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt per email aan het adres van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het hierna in artikel 9 bepaalde;

Inkomsten

Artikel 7

De inkomsten van de vereniging zijn:

 • Contributie;
 • Bijdragen van donateurs;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Subsidies;
 • Rente;
 • Andere toevallige baten;

Ontbinding

Artikel 8

 1. De vereniging wordt ontbonden door het besluit van de daartoe bijeen geroepen algemene ledenvergadering;
 2. De algemene ledenvergadering, waarin tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: – het besluit tot ontbinding dient het enige punt van agenda te zijn; – het besluit tot ontbinding dient te worden genomen met tenminste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, uitgebracht door tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden, die daartoe ter algemene ledenvergadering aanwezig dienen te zijn;
 3. Indien bovenbedoeld aantal stemgerechtigde leden niet ter vergadering is verschenen, dient binnen een maand nadien wederom een daartoe bijeen geroepen algemene ledenvergadering te worden gehouden, waarin het besluit tot ontbinding met de gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen;
 4. Tijdens de liquidatie blijft de vereniging, uitsluitend met betrekking tot de liquidatie, voortbestaan.

Statutenwijziging

Artikel 9

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld;
 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien kan een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden worden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt – met een oproeptermijn van tenminste één week – binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.