Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub ’t Shuttletje Reeshof

Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten.

Artikel 2. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan het secretariaat van de vereniging voor 30-06 (30 juni) van dat jaar. Aan alle financiële verplichtingen moet zijn voldaan volgens het bepaalde in art. 4 lid 5 van de statuten. Het bestuur kan zonder opgave van redenen het lidmaatschap beëindigen.

Artikel 3. Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. Het bestuur moet in totaal altijd uit een oneven aantal personen bestaan.

Artikel 4. Financiën

De contributies worden in de algemene ledenvergadering vastgesteld, deze dient voorafgaande het kwartaal te worden voldaan. Er dient gestreefd te worden naar een redelijke financiële reserve, om eventuele openstaande financiële verplichtingen na te kunnen komen. Bij een ernstige blessure kan de contributie in samenspraak met het bestuur worden opgeschort.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of schade en de hieraan verbonden kosten, die men bij het beoefenen van de badmintonsport kan oplopen.

Iedere deelnemer aan activiteiten die georganiseerd worden door de leden van de vereniging is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden. Deelname aan de activiteiten is vrijwillig en geschiedt op eigen risico. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Artikel 6. Stemmen algemene ledenvergadering

Voor schriftelijke stemmingen wijst de voorzitter drie ter vergadering aanwezige stemgerechtigde personen aan, die een stembureau vormen. Het stembureau beslist over de geldigheid van de stemmen.

Artikel 7. Algemene ledenvergadering

De agenda van de algemene ledenvergadering moet buiten het bepaalde in de statuten tenminste ook de volgende punten bevatten:

  • verslag kascommissie
  • verkiezing bestuursleden
  • vaststellen contributies
  • rooster van aftreden: ieder jaar treed er een (1) bestuurslid af en mag zich herkiesbaar stellen

De leden hebben het recht staande de vergadering agendapunten in te dienen. De voorzitter beoordeelt en beslist welk agendapunt het eerst aan de orde komt.

Voor de algemene ledenvergadering worden de stemgerechtigde leden en door het bestuur te bepalen personen uitgenodigd. De leden dienen op een algemene ledenvergadering een presentielijst te tekenen. Een lid behoort van verhindering kennis te geven aan het secretariaat.

Artikel 8. Reglementswijziging

Dit reglement kan op voorstel van het bestuur of van de leden worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering. De gewenste wijziging behoeft een meerderheid van tweederde van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 9. Geschillen

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of waarin over de uitleg ervan twijfel bestaat, beslist het bestuur. Het bestuur dient een dergelijke beslissing openlijk bekend te maken via de geëigende kanalen.

Artikel 10. Slotbepaling

Een lid kan zich nooit beroepen op onbekendheid met het bepaalde in de statuten of het huishoudelijk reglement. De statuten en het huishoudelijk reglement worden aan de leden toegezonden en zijn te lezen op de website.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag na vaststelling in de algemene ledenvergadering, gehouden op 19 november 2015.